Skip To Main Content

Search Panel

Schools Menu

Quý vị cần trợ giúp ghi danh cho con em mình tại trường học? Quý vị có câu hỏi về trường học?

Hãy liên hệ với Liên Lạc Viên Phụ Trách Quan Hệ Đối Tác Gia Đình (Family Partnership Liaison) được chỉ định cho (các) trường học của con em quý vị nếu quý vị cần trợ giúp về quy trình đăng ký để ghi danh cho con em mình hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về trường học. Ví dụ: quy trình ghi danh đăng ký học cho con em quý vị vào trường tiểu học là như thế nào? Trường có các câu lạc bộ, môn thể thao và hoạt động hay nguồn lực hỗ trợ nào? Có xe buýt đưa đón cho con em tôi không? Giờ ăn trưa ở trường là vào giờ nào? Con em tôi cần những đồ dùng học tập nào? Chúng tôi có thể giúp quý vị giải quyết những vấn đề này và bất kỳ câu hỏi nào khác mà quý vị có thể có. Ngoài ra, chúng tôi có thể kết nối quý vị với cố vấn viên học đường, giáo viên và các nhân viên khác, những người có thể giúp con em quý vị thành công.

Tất cả ba liên lạc viên đều có thể giúp quý vị bằng bất kỳ ngôn ngữ nào với sự trợ giúp của thông dịch viên. Thông dịch viên sẵn sàng hỗ trợ miễn phí cho các gia đình đối với các câu hỏi hoặc trợ giúp liên quan đến trường học. Liên Lạc Viên Phụ Trách Quan Hệ Đối Tác Gia Đình có thể giúp quý vị ghi danh cho con em mình vào các trường học của Học Khu Issaquah bắt đầu từ ngày 17 tháng 8. Vui lòng liên hệ với một trong các liên lạc viên bên dưới.

Để tìm hiểu hoặc bắt đầu quy trình ghi danh, vui lòng truy cập: https://www.isd411.org/enrollment.

Lưu ý rằng các trường học đóng cửa vào mùa hè cho đến đầu tháng 8.

Liliana Medina (Español)
Family Partnership Liaison

Ina Ghangurde  (हिंदी) (मराठी) 
Family Partnership Liaison

Wenli Mithal (中文)
Family Partnership Liaison

Phone - 425-837-7141

Text: 425-331-9555
MedinaL@issaquah.wednet.edu

Phone - 425-837-7008

Text: 252-563-3498
GhangurdeI@issaquah.wednet.edu

Phone - 425-837-7106

Text: 978-252-3686
MithalW@issaquah.wednet.edu

Serving:

Issaquah High School
Issaquah Middle School
Pacific Cascade Middle School
Clark Elementary
Issaquah Valley Elementary
Sunset Elementary

Serving:

Liberty High School
Cougar Mountain Middle School
Maywood Middle School
Apollo Elementary
Briarwood Elementary
Cougar Ridge Elementary
Grand Ridge Elementary
Maple Hills Elementary
Newcastle Elementary

Serving:

Skyline High School
Beaver Lake Middle School
Pine Lake Middle School
Cascade Ridge Elementary
Challenger Elementary
Creekside Elementary
Discovery Elementary
Endeavour Elementary
Sunny Hills Elementary